+48 12 345 03 31   |  kontakt@drewnodladomu.pl | NOWA LOKALIZACJA SALONU - ul.Zakopiańska 58 (Salon Maxfliz)

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DO PROCESU SPRZEDAŻY I MARKETINGU

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Blue Timber S.A reprezentowany przez: Prezesa Zarządu, ul. Opatkowicka 10B, 30-499 Kraków, Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przysługujących praw, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Blue Timber S.A, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Andrzejem Kostrzanowskim, poprzez e-mail: iod@bluetimber.pl, bądź pocztą tradycyjną Blue Timber S.A, ul. Opatkowicka 10B, 30-499 Kraków.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

a) art. 6 ust. 1 lit. a - RODO zgoda w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b - RODO w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie w celu zawarcia umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c - RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f - RODO prawnie uzasadniony interes polega na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami oraz archiwizacji dokumentów dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie między stronami umowy, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie lub realizację umowy.

5. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu sprzedaży i marketingu.

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 7 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Blue Timber S.A przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Blue Timber S.A. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 7, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

11. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Blue Timber S.A Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powyższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane żadne działanie lub kontakt z Administratorem

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl